ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα παραδοτέα του έργου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: